Медицинска сестра

Медицински център по сърдечно-съдови заболявания обявява конкурс за Медицинска сестра.

Място на работа: Медицински център по сърдечно-съдови заболявания – гр. София 1309, пл. „Преображение“ 1

Характер на работата: в съответствие с медицинския стандарт по профила на медицинския център, за която кандидатите кандидатстват.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по „Здравни грижи“, по специалност „медицинска сестра“;
 • да са членове на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 • да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани и не са лишени от правото да заемат такава длъжност;
 • да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • Заявление за участие – в оригинал, в свободен текст;
 • Професионална автобиография – оригинал;
 • Диплома за придобита образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“ по специалности „медицинска сестра“ – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
 • Удостоверение за членство в  Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
 • Свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие;
 • Медицинско свидетелство (за постъпване на работа)– оригинал;
 • Удостоверение за придобит трудов стаж (ако има такъв).

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;
Оценка на кандидатурите от определената за целта комисия; Събеседване с одобрените кандидати.
Кандидатите подават изискуемите документи лично в запечатан непрозрачен плик, обозначен по следния начин: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността: (изписва се длъжността, за която се кандидатства)”. Върху плика, се изписват и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Документите се подават в Деловодство на Медицински център по сърдечно-съдови заболявания – гр. София 1309, пл. „Преображение“ 1

Споделете: