Специализирани изследвания в кардиологията

Функционални изследвания, които се извършват в медицинския център:

1. Конвенционална трансторакална ехокардиография-ултразвукова методика, позволяваща оценка на функцията на лява и дясна камера-параметри, контрактилитет, сегментност и глобална функция; функция на дясна камера, оценка на клапен апарат и перикардни промени.

  • Тъканен доплер като опция за оценка на начални промени в скоростите на движение на левокамерната стена в началните стадии на артериална хипертония, диабет, преди структурните промени и преди появата на характерните промени на диастолна дисфункция подлежаща коронарна несигнификантна патология и преди реализиране на трайни исхемични увреждания;
  • Тъканен доплер при оценка на деснокамерна функция;

Тъканния доплер като основа за оценка на камерна асинхронност при пациенти с левокамерна дисфункция, подбрани като подходящи за имплантиране на CRT с цел подобряване на левокамерната функция.  При същите е уместен и ехографски контрол, верифициращ точното позициониране на електродите на CRТ отново чрез търсене на асинхронност в съкращението.

  • Триимерна ехокардиография в реално време за оценка на глобална и регионална функция на камерите и клапен апарат, възможност за реконструкция в реално време на подлежаща клапна патология и други увреждания на сърцето в хода на проследяване на пациенти след сърдечни операции, клапно протезиране;

2. Трансезофаегална ехокардиография-изследващата сонда, позиционирана в хранопровода позволява оценка на заболяванията на аортата, по-добра визуализация на структурите на митрална клапа-нативна, протеза, възпалителни или структурни промени, водещи до хемодинамични нарушения. Методът позволява оглед и на останалите клапни структури, междупредсърдна и междукамерна преграда за вродени дефекти, както и оглед на кухините-ляво предъсрдие, лява камера, левопредсърдно ухо за търсене на стагниран кръвоток, тромботични маси или пространство заемащи структури;

3. Контрастна ехокардиография, трансторакална и трансезофагеална-използването на венозно въведено контрастно вещество позволява по-добро визуализиране на ендокардна повърхност, допълнителни структури, междупредсърдни и междукамерни дефекти;

4. Стрес ехокардиография-провеждане на ехокардография паралелно с работна проба или с въвеждане на медикамент /добутамин, аденозин, дипиридамол/, което позволява оценка на провокирани от натоварването сегментни контрактилни нарушения или верифициране на подобрение в сегментия контрактилитет в зона на исхемичен миокард-търсене на витален миокард, предоперативна оценка на рискови пациенти, както и оценка на  пациенти с клапни  пороци. 

5. 4D ехокардиограф с изкуствен интелект.
Иновативно ехокардиографско изследване с прецизна визуализация на трите клапите на сърцето в реално време. Позволява точен анализ и оценка на сърдечната функция.

6. ЕКГ холтер мониториране с последно поколение технология.
Диагностика на ритъмно-проводни нарушения с най-новия ултра мини водоустойчив холтер с размери на яйце. Осигурява пълни амбулаторни ЕКГ данни/ запис в реално време за 24/ 72 часа или повече дни.

7. Работен ЕКГ Тест;

  • Велоергометрия-работен ЕКГ тест на колело-в отделението има опции както за седящо така и за лежащо колело.

8. Холтер ЕКГ-24 часов запис на ЕКГ и възможност за повече от 24 часа-до 53 часа  при пациенти, при които се предполага наличието на ритъмна или проводна патология, или динамични промени от исхемичен тип;

9. Холтер АН-24 часов запис на стойностите на артериалното налягане, през предварително зададени интервали за деня и нощта, което позволява оценка на денонощният ритъм, поставяне на диагноза артериална хипертония, оценка на риска при съответния денонощен ритъм и контрол на провежданото лечение

Можете да ни се доверите!

Медицинският Център отговаря на най-високите световни стандарти за диагностика, лечение и проследяване на пациентите със сърдечно-съдови проблеми!