Специализирани изследвания съдова хирургия

МЦ за СМП по ССЗ е оборудван със съвременна апаратура, позволяваща  ранна диагностика на съдово-мозъчната болест, проблеми на коремната аорта, абдоминални аневризми и дистални съдови проблеми. Благодарение на новата визия, в съдовата хирургия и ангиология се въведе нов модел на организация и лечение отговарящ на стандартите за добра медицинска практика на европейско ниво.

В МЦ за СМП по ССЗ работят водещи ангиолози от основните големи хирургични съдови центрове в България, които участват в диагностиката, предоперативното и следоперативно лечението на съдовите болни. Разполагаме с два ехографски кабинета, в които се извършва ултразвукова диагностика на артериалната и венозна система.

Видове изследвания:

  • Flow Mediated vasodilatation-методът оценява еластицитета и ригидността на съдовата стена. В основата му стои ендотелната дисфункция, оценява се посредством поток-опосредстваната способност за дилатация на съда, дължаща се на отделянето на азотен окис;
  • Оценка на задебеляване на съдовата стена-интима-медия индекс;
  • Wave Intensity-хемодинамичен индекс, даващ оценка за динамичното поведение на сърцето и периферните съдове, работещи взаимносвързано в една система, един от параметрите за ендотелна дисфункция. Измерват се стандартизирани вълни и интервали получени чрез оценка на предадените импулси от сърдечнто съкращение върху перифепни артерии-каротидна, брахиална. Оценяват се фазите на изтлаксване на кръвта от лява камера, времената на пресистола и систола, както и артериалната ригидност;
  • Артериална ригидност-параметър, част от комплексната оценка на wave intensity.

Можете да ни се доверите!

Медицинският Център отговаря на най-високите световни стандарти за диагностика, лечение и проследяване на пациентите със сърдечно-съдови проблеми!