Лекар специалист по Кардиология

Медицински център по сърдечно-съдови заболявания обявява конкурс за Лекар, Специалист по Кардиология в Кабинет по Кардиология.

Място на работа: Медицински център по сърдечно-съдови заболявания – гр. София 1309, пл. „Преображение“ 1

Характер на работата: в съответствие с медицинския стандарт по профила на медицинския център, за която кандидатите кандидатстват.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ по медицина;
Да са членове на Български лекарски съюз;
Да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани и не са лишени от правото да заемат такава длъжност;
Да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им Да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Заявление за участие – в оригинал, в свободен текст;
Професионална автобиография – оригинал;
Диплома за висше медицинско образование – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
Удостоверение за членство в Български лекарски съюз – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
Свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие;
Медицинско свидетелство (за постъпване на работа)– оригинал;
Удостоверение за придобит трудов стаж (ако има такъв);

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;
Оценка на кандидатурите от определената за целта комисия; Събеседване с одобрените кандидати.
Кандидатите подават изискуемите документи лично в запечатан непрозрачен плик, обозначен по следния начин: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността: (изписва се длъжността, за която се кандидатства)”. Върху плика, се изписват и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Документите се подават в Деловодство на Медицински център по сърдечно-съдови заболявания – гр. София 1309, пл. „Преображение“ 1

Споделете: